Garantie quiz
Australie Canada Nederland A+ A A-

Heeft u vragen over de werking of heeft u hulp nodig bij het bestellen?

Contact | Bel dan 0228 59 6640

 • Alles op voorraad
 • Geen verzendkosten
 • Eenvoudig betalen
 • Veilig en betrouwbaar
 • 14 dagen vrij op zicht
 • Ook voor bedrijven
 • Spreken is niet nodig
 • Topkwaliteit & eenvoudig

Uw redenen om het Seniorenalarm - Ouderenalarm aan te schaffen:

 1. GEEN maandelijkse abonnementskosten voor uw ouderenalarm.
 2. Belt naar alle vaste en mobiele nummers waar ook ter wereld.
 3. Alarmoproep met waterdichte zender, deze mag zelfs mee in/onder de douche.
 4. Het ouderenalarm systeem heeft een batterij back-up in geval van stroomstoring.
 5. Er verandert niets aan uw huidige telefoon of manier van bellen.
 6. Spreken kan na het ontvangen van de alarmoproep.
 7. Het systeem is ook ideaal voor bedrijven die aan de Arbo-eisen willen voldoen.
 8. Aanbevolen door huisartsen en thuiszorgorganisaties.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

van TRECO-star, Importeur . Gevestigd te Andijk,Dijksweg 54,

01. Algemeen 

Alle tussen TRECO-star en derden tot stand gekomen transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. Afwijkingen en aanvullingen gelden slechts, indien deze door TRECO-star schriftelijk zijn aanvaard. 
Alle aanbiedingen en/of leveringen door TRECO-star van door haar bij derden gekochte goederen zijn onderworpen aan de verkoop - en leveringsvoorwaarden, waaronder de betreffende leverancier die aan TRECO-star heeft verricht, één en ander voorzover daarvan in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken.
 

02. Domicilie

Degenen, die een opdracht hebben verstrekt tot levering van goederen door TRECO-star (hierna te noemen "de koper"), kiezen onveranderlijk domicilie ter plaatse waar TRECO-star gevestigd is.

 

03. Aanbiedingen 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn alle aanbiedingen van TRECO-star vrijblijvend. De overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen per de datum, waarop de offerte is gedateerd, indien TRECO-star niet binnen 8 dagen na voor genoemde datum aan de wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld het gedane aanbod te wijzigen of in te trekken.Voor onjuistheden voorkomende in tekeningen, afbeeldingen of andere bescheiden, welke aan TRECO-star ter uitvoering worden ter hand gesteld aanvaardt laatstgenoemde geen aansprakelijkheid. Voor TRECO-star zal bij een samengestelde offerte geen verplichting bestaan slechts een gedeelte daarvan uit te voeren tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de kostprijs van de te leveren goederen dan wel de arbeidslonen volgens de geldende C.A.O.-regelingen wordt verhoogd, is TRECO-star gerechtigd genoemde verhogingen aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij zulks bij het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen schriftelijk is uitgesloten, tenzij de overeenkomst, voor zoverre deze niet is uitgevoerd, te annuleren. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van TRECO-star, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. 

 

04. Levertijden

Levertijden kunnen door TRECO-star slechts bij benadering worden opgegeven en overschrijding daarvan kan nimmer aanspraak geven op annulering door de afnemer. Wanneer goederen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn door de koper niet worden afgenomen, staan zij te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico opgeslagen bij TRECO-star, terwijl laatstgenoemde zal zijn gerechtigd na het verstrijken van een termijn van één maand deze goederen te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het factuurbedrag - vermeerderd met rente - en de op de opslag en verkoop gevallen kosten.

 

05. Levering en voorbehoud van eigendom  

Alle leveringen geschieden af magazijn van TRECO-star Alle transport is voor rekening en risico van de koper, tenzij anders met TRECO-star is overeengekomen.  Manco's of beschadigingen dienen door de koper onmiddellijk bij aankomst van de chauffeur c.q. de vervoerder te worden gemeld met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van TRECO-star of van de vervoerder. Indien de koper zich daaraan niet houdt, komt het risico van vermissing en/of beschadiging voor zijn rekening.  TRECO-star heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen éénmaal aan de koper te doen aanbieden, strekkende het rapport van de chauffeur c.q. de vervoerder, behelzende de weigering van acceptatie tot volledig bewijs van aanbod tot levering, in welk geval de retourvracht zomede de opslagkosten voor rekening van de koper komen.  De geleverde goederen blijven eigendom van TRECO-star, totdat de koper al hetgeen hij inzake van of in verband met door TRECO-star gedane leveringen, met inbegrip van rente en kosten, aan TRECO-star verschuldigd is, volledig heeft betaald. Voordat volledige betaling aan TRECO-star zal hebben plaatsgevonden, is de koper niet bevoegd over de geleverde goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de goederen. De goederen mogen derhalve in geen geval worden beleend, in pand gegeven, dan wel tot zekerheid of in betaling aan derden worden overgedragen.  lndien de koper aan enige verplichting tegenover TRECO-star niet nauwkeurig en op tijd mocht hebben voldaan en voorts bij ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook, zal TRECO-star het recht hebben alle goederen, waarop ingevolge het vorenstaande het eigendomsvoorbehoud van TRECO-star rust, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen en deze goederen zo nodig, indien zij aan andere roerende of onroerende goederen zouden zijn bevestigd, te demonteren, terwijl de koper zal zijn verplicht aan één en ander zijn volledige medewerking te verlenen om de goederen terstond en op eerste aanmaning franco, verpakt en onbeschadigd aan TRECO-star op schadevergoeding ingevolge de onderhavige verkoop - en leveringsvoorwaarden en gevolge de wet.  De koper vrijwaart TRECO-star voor aanspraken van derden op schadevergoeding uit hoofde van door TRECO-star geleverde goederen.

 

06. Betalingen

Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of beroep op enige compensatie. TRECO-star is, indien haar zulks wenselijk voorkomt, te allen tijde gerechtigd onmiddellijk betaling van het door de koper verschuldigde te vorderen. Indien een factuurbedrag niet op de vervaldatum als voornoemd is voldaan, is de koper een rente verschuldigd, welke zal bedragen vijf procent boven het promessedisconto van De Nederlandse Bank N.V., met een minimum van 1% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend. Tevens zullen bij niet-betalingen van enige factuur op de vervaldatum alle bedragen, verschuldigd krachtens enige andere factuur onmiddellijk opeisbaar zijn. lndien de koper, na van het vorenstaande door TRECO-star schriftelijk te zijn verwittigd en te zijn gesommeerd tot betaling, met betaling in gebreke blijft, zal TRECO-star bovendien zijn gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de koper te vorderen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval, waarin TRECO-star zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedrage 15 % van de hoofdsom met een minimum van honderd Euro, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

 

07. Herroepingsrecht

De koper heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de dienst af te zien binnen een periode van ten minste veertien dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.
Elke uitzondering op het herroepingrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.

Tijdens de herroepingtermijn heeft de koper de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, enkel tegen betaling van de kosten van het terugzenden, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
De koper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Indien de koper een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaling plaatsvinden. 
Dit artikel is alleen van toepassing indien er sprake is van verkoop op afstand.

 

08. Veregenwoordiging

Een koper, die hetzij één zijner werknemers hetzij een derde mondeling dan wel schriftelijk opdracht geeft dan wel heeft gegeven goederen voor zijn rekening bij TRECO-star te kopen en/of af te halen, dient TRECO-star schriftelijk mededeling te doen, indien een dergelijke opdracht een einde heeft genomen Indien de koper zulks nalaat wordt de opdracht gegeven door TRECO-star beschouwd als een doorlopende opdracht en is de koper aansprakelijk voor de schade, welke voor TRECO-star zou kunnen ontstaan uit de omstandigheid, dat de goederen zijn meegegeven respectievelijk gebracht bij een persoon, die namens de koper tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet gerechtigd was De koper wordt geacht één zijner werknemers dan wel een derde opdracht tot het kopen dan wel het in ontvangst nemen van goederen in de zin van dit artikel te hebben verstrekt, indien TRECO-star ten minste tweemaal goederen heeft afgegeven aan een werknemer van de koper dan wel aan die derde en de koper in die gevallen niet binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur heeft medegedeeld aan TRECO-star, dat de goederen door hem niet gekocht en niet door of namens hem in ontvangst zijn genomen.

 

09. Overmacht

Iedere van buiten komende verhindering, tengevolge waarvan TRECO-star haar verplichtingen uit enige door haar aangegane overeenkomst van koop en verkoop niet kan nakomen, geeft TRECO-star het recht te hare keuze die overeenkomst geheel of ten dele en definitief of tijdelijk te annuleren, dan wel later uit te voeren.

 

10. Garantie, reclame en aansprakelijkheid  

TRECO-star verleent op de door haar verkochte en geleverde goederen een garantie van 2 jaar bij defect of fabricagefouten. Indien er binnen dit jaar na aankoop een defect aan de goederen is, zal Treco-Star deze op haar kosten repareren en indien nodig kosteloos vervangen door een nieuw exemplaar. In het tweede jaar kunt u de goederen op uw eigen kosten laten bezorgen bij Treco-Star. De kosten van de onderdelen zijn in het tweede jaar voor rekening van Treco Star. De klant krijgt altijd vooraf prijsopgave. Treco-Star kan alleen haar dan geldende uurtarief en/of onderdelen in rekening brengen indien die met de klant is besproken en goedgekeurd. De reparatie kosten zullen hierdoor tot een minimum worden beperkt. De kosten voor het terugbezorgen van de goederen zijn voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen.Indien de koper gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan de geleverde goederen verricht of door derden doet verrichten, dan wel indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting als hiervoor bedoeld. De koper zal geen betaling kunnen weigeren op grond van het feit, dat TRECO-star haar garantieverplichtingen nog niet of nog niet ten volle is nagekomen. De voldoening aan de hieromschreven garantie geldt als enige en algehele schadevergoeding. TRECO-star kan derhalve nimmer aansprakelijk zijn voor enige bedrijfsschade of schade hoe ook genaamd, hetzij direct hetzij indirect, welke het gevolg is van daden, nalatigheden, fouten of verzuimen, welke personen in dienst van TRECO-star of voor wie TRECO-star in het algemeen uit anderen hoofde aansprakelijk mocht zijn, mochten begaan onverschillig onder welke omstandigheid ook veroorzaakt.De koper vrijwaart TRECO-star tegen iedere eis tot schadevergoeding deswege van enige derde.TRECO-star is slechts verplicht tot het in behandeling nemen van reclames welke schriftelijk zijn gedaan en haar bereikt hebben binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Indien TRECO-star van oordeel is, dat een klacht over een leverancier terecht is ingediend, heeft hij het recht, hetzij een geldsbedrag aan de koper uit te betalen, waarvan de grootte in onderling overleg zal worden vastgesteld, hetzij tot herstel of tot nieuwe levering over te gaan onder instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper het onjuist of ondeugdelijk geleverde aan TRECO-star te retourneren.

 

11. Ingebreke blijven

Indien de koper enige verplichting, welke zijnerzijds bestaat, niet nakomt, indien hij instaat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien zijn goederen geheel of ten dele in beslag worden genomen, heeft TRECO-star het recht de koopovereenkomst dan wel het nog niet uitgevoerde deel daarvan als ontbonden te beschouwen door het enkel plaatshebben van een der hiervoorgenoemde omstandigheden, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist om alle haar ingevolge het bepaalde in artikel 5 in eigendom verbleven goederen onverwijld terug te nemen en aan roerende of onroerende goederen bevestigde goederen te demonteren en tot zich te nemen, waarbij de koper tot medewerking aan één en ander zal zijn verplicht en onverminderd het recht van TRECO-star tot het vorderen van vergoeding van alle kosten. schaden en interessen.

 

12. Afwijkende bedingen

Overeenkomsten houdende bedingen, welke van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijken. zomede overeenkomsten met leden van het personeel van TRECO-star zijn alleen geldig indien deze schriftelijk worden bevestigd.

 

13. Geschillen

Alle geschillen tussen TRECO-star en de koper waar partijen niet in onderling overleg uit kunnen komen, zullen voorzover de wet dit te bepalen toelaat, worden berecht door de ter plaatse van vestiging van TRECO-star bevoegde rechter.

TRECO-star
Dijkweg 54   
1619 HC  Andijk 

Tel: 0228.596640 
Fax: 0228.596364
K.v.K. 3711 4929 Andijk  
B.T.W NL8141.82.902. B01

Gratis verzending
in heel Nederland